លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Chakto Mukh

លេខកូដយោង 007

11 បន្ទប់គេង

35,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Chakto Mukh

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម

ទីតាំង

  • 11 បន្ទប់គេង
  • 11 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី
  • 1 រានហាាល

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....