លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Chey Chumneah

លេខកូដយោង 0073

2 បន្ទប់គេង

18,500 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Chey Chumneah

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

ទីតាំង

  • 2 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី

Crispian KNOWLES Manager

+855 23 214 322 +855 12 828 625


Having established himself as one of Phnom Penh’s leading Real Estate Specialist over the past 4 years, Crispian now completely dominates his chosen market....