ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey
ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey
ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey
ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey
ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey

ជួល ដីទ្បូ
Angkor Chey

លេខកូដយោង kam001

88000 sq m

1 $ / sq m

ជួល ដីទ្បូ Angkor Chey

សង្ខេប

  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 88000 sq m