លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
Daun Penh Wat Phnom

លេខកូដយោង 00879

5 បន្ទប់

20,000 $

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម Daun Penh Wat Phnom

សង្ខេប

  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី

ទីតាំង

  • 1 ចំណត
  • 1 បន្ទប់ទឹក