អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា៖

ក្រុមហ៊ុន South East Asia Property Services Co (Seaps):

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ South East Asia Property Services Co., (Seaps) មានគោលបំណងជួយពលរដ្ឋឱ្យទទួលបានការអប់រំ និងធានាបានផលប្រយោជន៍អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់របស់យើង។ យើងធ្វើដូចនេះតាមរយៈក្រុមអ្នកវាយតម្លៃដែលមានការ បណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់យើង។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ និងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពទីផ្សារ SEAPS គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយ ដែលធានានូវទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជន ។

Chansitharat CHHAY

Chansitharat CHHAYឈ្មួញកណ្តាល

Kimheang EANG

Kimheang EANGឈ្មួញកណ្តាល

Sreykhouch SENG

Sreykhouch SENGឈ្មួញកណ្តាល

Seiharath SAMBATH

Seiharath SAMBATHឈ្មួញកណ្តាល

Chikang LOU

Chikang LOUឈ្មួញកណ្តាល

Kosalchet RIN

Kosalchet RINឈ្មួញកណ្តាល

Veasna HENG

Veasna HENGឈ្មួញកណ្តាល

យើងពេញចិត្តនិងធ្វើការជាមួយ

Asian Business BrokersRealestate.com.khRightmove