អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា៖

ក្រុមហ៊ុន South East Asia Property Services Co (Seaps):

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ South East Asia Property Services Co., (Seaps) មានគោលបំណងជួយពលរដ្ឋឱ្យទទួលបានការអប់រំ និងធានាបានផលប្រយោជន៍អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់របស់យើង។ យើងធ្វើដូចនេះតាមរយៈក្រុមអ្នកវាយតម្លៃដែលមានការ បណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់យើង។ ជាមួយនឹងចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ និងស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពទីផ្សារ SEAPS គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយ ដែលធានានូវទំនុកចិត្តជូនដល់អតិថិជន ។

Crispian KNOWLES Managing Partner

Sreykhouch SENG Accountant/ Personal Assistant to Crispian Knowles

Sc Wong Sales Consultant- Sihanoukville

Naim KHAN-TURK Senior Sales Consultant

Dith AMPOR Sales Consultant

Frank HUGEL Sales Consultant- Kampot

Sovann RINA Sales Consultant

Piseth RITA Sales Consultant

Vy THEA Admin Manager

Veasna SANY Admin Assistant

Sem CHAN Sales Consultant

Savy CHUM Sales Consultant- Sihanoukville

Cris KIRBY Sales Consultant- Sihanoukville

យើងពេញចិត្តនិងធ្វើការជាមួយ

Asian Business Brokers Realestate.com.kh Rightmove